O programe
Roots & Shoots

Čo je Roots & Shoots?

Na základe inšpirácie globálnym vzdelávacím programom Jane Goodall’s Roots & Shoots prinášame do slovenských škôl jedinečnú metodiku založenú na princípoch komunitného učenia. Program R&S SK je ušitý na mieru našim žiakom a pedagógom, je zameraný predovšetkým na rozvoj kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja. Všetky aktivity, workshopy, konzultácie, kurzy či školenia sú pre školy, účastníkov programu (žiakov a pedagógov) zadarmo.

Hlavným cieľom je podnecovať záujem mladých ľudí o problémy svojho okolia a viesť ich k tzv. súcitnému líderstvu, aby mohli svojim konaním vytvárať lepší svet. Program umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta a rozvíjať kľúčové kompetencie, nevyhnutné pre ich riešenie (ako napr. strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať, komunikačné zručnosti a ď.).

Kľúčovú úlohu zohrávajú v programe práve učitelia – tzv. facilitátori, ktorí sprevádzajú svoje tímy na ceste projektom.  Pedagógom ponúkame akreditované školenie.  

Ako prebieha Roots & Shoots na školách?

Program Roots & Shoots Slovakia je po svojej metodickej stránke koncipovaný na dva ročníky (školské roky). Druhý ročník je dobrovoľný. 

Školám odporúčame zaviesť program do svojho kurikula v rámci prierezovej témy Environmentálna výchova alebo jedným z nižšie uvedených spôsobov:

1. ročník

Nadácia Green Foundation poskytuje všetkým registrovaným školám počas prvého ročníka zapojenia intenzívnu podporu, postavenú na troch základných pilieroch:

  1. metodická podpora (metodickú príručku s aktivitami a ďalšie potrebné materiály)
  2. finančná podpora (mini-granty pre všetky úspešné obhájené žiacke projekty),
  3. koordinačná podpora (pravidelné konzultácie s pedagógmi, prepojenie škôl a samospráv, firiem, expertov, eventuálne ďalších lokálnych partnerov)

V prvom ročníku prebiehajú na školách pravidelné konzultácie s pedagógmi. Zavádzanie metodiky programu spočíva v štyroch krokoch, ktoré sú realizované postupne, počas celého školského roka.

Metodika programu, spočívajúca v 4 krokoch:

2. ročník

V druhom ročníku (voliteľný) pracujú žiacke tímy na svojich pôvodných komunitných projektoch (zvyšovanie kvality projektov po materiálnej a obsahovej stránke) alebo pracujú na nových témach (v súlade s metodikou Roots & Shoots). Žiaci absolvujú taktiež kurz crowdfundingu, na ktorom sa učia vytvárať vlastné videá, články a online kampane, umožňujúce získavať finančné prostriedky pre ich súčasné i budúce projekty. Každá zapojená škola má naďalej nárok na pravidelné konzultácie alebo poradenstvo zo strany nadácie GF. Po ukončení dvojročného kurzu Roots & Shoots Slovakia sú školy naďalej podporované kúčasti na programe, prostredníctvom pravidelnej ponuky vzdelávacích aktivít pre žiakov a pedagógov, participácie na individuálnych projektoch nadácie alebo absolventského modulu pre najaktívnejších účastníkov.

Sprievodné aktivity a projekty

Nadácia Green Foundation každoročne inovuje ponuku svojich (vzdelávacích, informačných či zážitkových) aktivít, ktoré umožňujú participujúcim žiakom a pedagógom rozvíjať nové zručnosti alebo navzájom zdieľať skúsenosti.

1. Medzinárodné kampane

Jane Goodall Inštitút ponúka pre žiacke tímy zapojené do programu Roots & Shoots príležitosť stať sa súčasťou medzinárodných kampaní. Žiaci po celom svete prijímajú globálne výzvy a malými krokmi prispievajú k zmene k lepšiemu. Každoročne sa organizujú rozličné aktivity na Deň mieru, Bezodpadový november a Deň Zeme. Medzinárodné kampane sú určené primárne pre pokročilé školy a absolventov programu.

2. Celonárodná žiacka konferencia

Dôležitou súčasťou programu Roots & Shoots Slovakia sú takisto každoročné celonárodné žiacke konferencie, kde sa stretávajú všetky školské tímy, aby odprezentovali svoje komunitné projekty za uplynulý rok. Formát peer to peer umožňuje rovesníkom vzájomné zdieľanie skúseností, ako aj inšpiráciu do budúcich ročníkov. Každý účastník programu získava oficiálny certifikát Roots & Slovakia o úspešnom absolvovaní programu. Počas konferencie majú žiaci možnosť zoznámiť sa s významnými osobnosťami verejného života, nechýbajú ani zástupcovia podnikateľského sektora, štátnych a verejných inštitúcii.

3. Letná škola

Letná škola je určená pre žiakov Roots & Shoots Slovakia, ako aj ďalších mladých aktívnych ľudí, zapojených do podobných programov u nás alebo v zahraničí. Prebieha formou zážitkového pobytu, ktorý vytvára priestor pre tvorbu inovatívnych projektov, zameraných na zlepšenie životného prostredia alebo spoločnosti. Je zároveň ideálnou príležitosťou pre čerpanie inšpirácií, vytváranie siete kontaktov či nových priateľstiev.

Všetky aktivity programu Roots & Shoots sú vďaka našim sponzorom poskytované školám zadarmo.