O nás

Náš príbeh

V júli 1960, vo veku 26 rokov, Jane Goodall vycestovala z Anglicka do dnešnej Tanzánie a vydala sa do málo známeho sveta divokých šimpanzov. Keď Jane Goodall skúmala prírodu v národnom parku Gombe, zistila mnoho nových, dovtedy neobjavených, poznatkov, ktoré sa považujú za najväčšie úspechy 20. storočia.

V roku 1977 založila Inštitút Jane Goodallovej s cieľom podporiť výskum v Gombe, no a neskôr, v roku 1991, po dlhoročných skúsenostiach s mladými ľuďmi, založila program Roots & Shoots.


V súčasnosti je Dr. Jane Goodall celosvetovo uznávaná vedkyňa, primatologička, posolkyňa mieru OSN, dáma Britského impéria, držiteľka rádu Čestnej légie, ochrankyňa prírody a životného prostredia.

V súčasnosti tento program funguje vo viac ako 130 krajinách po celom svete, dáva mladým ľuďom vedomosti a sebadôveru, aby mohli konať a dosiahnuť zmenu tým, že budú súčasťou niečoho väčšieho ako oni sami.

Na Slovensko tento program priniesla v roku 2016 nadácia Green Foundation, ktorá sa snaží napomáhať uplatneniu princípov udržateľného rozvoja. Školám, ktoré sa zapoja do programu, poskytuje nadácia metodickú a finančnú podporu.

Náš tím

Martina Urbanová

PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA

v súčasnosti na študijnom pobyte  

+421 915 030 935
martina.urbanova@greenfoundation.eu

Martina má na starosti vedenie a rozvoj globálneho vzdelávacieho programu Roots & Shoots na Slovensku. Vyštudovala učiteľstvo a počas štúdia absolvovala viaceré zahraničné stáže. Skúsenosti nabrala z rôznych dobrovoľníckych aktivít najmä pri práci s deťmi a pri organizácii medzinárodných podujatí v neziskových organizáciách. 

Eva Gáliková

ZEE_7217a1 (1)

 

PROGRAMOVÁ MANAŽÉRKA 

+421 902 710 327
eva.galikova@greenfoundation.eu 

Eva vyštudovala učiteľstvo na Pedagogickej fakulte v Bratislave a pôsobila na rôznych typoch škôl. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala výskumu moderných vyučovacích metód v školskej praxi. Zaoberá sa metodickou podporou učiteľov a má skúsenosti s vedením workshopov pre pedagógov. Zaujíma sa o environmentálne dejiny Slovenska.  

Silvia Szabóová

KOORDINÁTORKA PROGRAMU PRE KOŠICKÝ KRAJ
+421 904 951 139
silvia.sosna@gmail.com 

Silvia pracuje v občianskom združení SOSNA, kde lektoruje a tvorí programy zážitkovej pedagogiky. Venuje sa environmentálnej výchove s presahom na komunity a aktívne občianstvo. Svoje skúsenosti zo stáží a vzdelávania hlavne v UK a Taliansku pretavila do programov venujúcich sa prírodným a terapeutickým záhradám na školách. Súčasťou jej práce je aj tvorba metodík pre prácu učiteľov a rodičov.

Matej Majerský

KOORDINÁTOR PROGRAMU PRE ZÁPADNÉ SLOVENSKO
+421 911 336 011 
matej.majersky@gmail.com 

Je študent primárne orientujúci sa na tvorbu médií, videí a grafiky. Aktuálne študuje fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave a je taktiež členom organizačného tímu programu Mladí reportéri pre životné prostredie. Zúčastnil sa niekoľkých medzinárodných podujatí či workshopov, kde nabral skúsenosti z udržateľného vzdelávania, ochrany prírody alebo mentoringu.

Lucia Rossová

KOORDINÁTORKA PROGRAMU PRE STREDNÉ SLOVENSKO
+421 910 404 235
lucia.rossova@greenfoundation.eu

 

Lucia pracuje v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici a zároveň pôsobí ako lektorka rôznych tém pre iné organizácie. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu aj zážitkovým aktivitám. Vyštudovala environmentálnu výchovu a jej srdcovka sú zelené témy (nielen) v meste, ale aj komunitná práca a dobrovoľníctvo a ich prepájanie so vzdelávaním rôznych vekových kategórií. 

 

Silvia Čiaková

KOORDINÁTORKA PROGRAMU PRE PREŠOVSKÝ KRAJ
+421 944 552 594
silvia.ciakova@greenfoundation.eu

Silvia pracovala vo verejnej správe v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, neskôr úzko spolupracovala so samosprávami. Venovala sa aj dobrovoľníckej činnosti v rámci EÚ a je aktívna v neziskovom sektore v zážitkovej pedagogiky a bádateľsky orientovaného vyučovania doposiaľ.

Kristína Botlóová

DIGITÁLNY ANJEL – DOBROVOĽNÍČKA V OBLASTI SPRAVOVANIA SOCIÁLNYCH SIETÍ PROGRAMU 

Kristína zastrešuje sociálne siete Roots & Shoots na Slovensku. Vyštudovala právo v Trnave, počas štúdia absolvovala pobyt na Remešskej univerzite a na univerzite vo Viedni. Následne pôsobila v mimovládnych organizáciách, vyskúšala si svet advokátskych kancelárií, bola súčasťou tímu knižného vydavateľstva a ohriala sa aj v korporátnom sektore.
Aktuálne by chcela popri materskej dovolenke využiť nadobudnuté organizačné a projektové skúsenosti a prepojiť ich s dôležitými témami, ktoré sú jej blízke.

Imrich Jakab

ODBORNÝ GARANT PROGRAMU 
+421 908 800 668 
IMRICH.JAKAB@GMAIL.COM 

Imrich Jakab je odborným asistentom  na Katedre ekológie a environmentalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa príprave budúcich učiteľov na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. Vo výskume a vzdelávaní sa venuje hlavne možnostiam zvyšovania efektivity environmentálnej výchovy na školách prostredníctvom projektového vyučovania, outdoor edukácie a využitím informačno-komunikačných technológií. Je autorom niekoľkých metodických príručiek, ktoré môžu pomôcť učiteľom pri implementácií environmentálnej výchovy do ich učebných predmetov.