O programe
Roots & Shoots

Inovačné vzdelávanie pedagógov

V rámci programu Roots & Shoots Slovakia poskytujeme pre pedagógov akreditované inovačné vzdelávanie. Cieľom inovačného vzdelávania pedagógov v Roots & Shoots je uplatnenie najnovších poznatkov a skúseností z praxe v oblasti environmentálnej výchovy a vzdelávania, ako aj výchovy a vzdelávania pre udržateľný rozvoj a komunitné vyučovanie. 

Prijímanie účastníkov 

Na inovačné vzdelávanie bude zaradený každý pedagóg 2. stupňa ZŠ a SŠ na základe písomnej prihlášky podpísanej riaditeľom školy zaslanej na info@greenfoundation.eu.

Zaradenie na vzdelávanie následne posúdi poskytovateľ vzdelávania na základe prihlášky a dokladov o dosiahnutom vzdelaní uchádzača.

Priebeh vzdelávania

Rozsah vzdelávacieho programu: 50 hodín

 • Prezenčne: 30 hodín (2x zážitkové pobytové školenie)
 • Dištančne: 20 hodín (samoštúdium) 

Ukončenie vzdelávania

 1. Najmenej 80 % osobná účasť na prezenčnej a dištančnej forme vzdelávania. 
 2. Vypracovanie a odovzdanie všetkých úloh dištančnej formy vzdelávania. 
 3. Vypracovanie a predstavenie záverečnej prezentácie pred trojčlennou komisiou v súlade s § 56 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Obsahom záverečnej prezentácie je spracované riešenie implementácie modelu komunitného vyučovania (community service learning), ktorý účastník navrhol a realizoval na svojej škole v rozsahu max. 10 snímok. Počas danej obhajoby musia byť preukázané vyššie uvedené kompetencie spojené s implementáciou modelu komunitného učenia v oblasti EVVO a VUR na škole.

Obsah inovačného vzdelávania:

 • Úvod do environmentálneho vzdelávania, výchovy k udržateľnému rozvoju a komunitného učenia (service learning)
 • Predstavenie inovačného modelu výchovy k udržateľnému rozvoju prostredníctvom komunitného učenia  (projekt Roots & Shoots s metodikou 4 krokov)
 • Možnosti implementácie modelu do školského kurikula alebo voľnočasových aktivít školy
 • Možnosti dlhodobého rozvoja a financovania žiackych projektov 
 • Osobnostný rozvoj pedagóga – Učiteľ ako facilitátor, Psychohygiena a prevencia vyhorenia 
 • a mnoho ďalšieho…